29/03/2018

F1 Camp 2018

By Favijitr | 29/03/2018

พอลลีนาฟ้าวิจิตร จัดงานสัมมนา "F1 Camp" เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความรักความสามัคคี…

อ่านต่อ

14/11/2017

NBM Course

By Favijitr | 14/11/2017

เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง เริ่มต้นธุรกิจอย่างมีทิศทาง กับ NBM COURSE พอลลีนาสาขา สุโขทัย  อย่ารอจนกว่าปัจจัยต่าง…

อ่านต่อ